Sanoista tekoihin

Perjantai 12.10.2012 - Harri Syrjäläinen

Lähdin neljä vuotta sitten ehdokkaaksi kunnallisvaaleihin intoa piukassa muuttamaan kuntaamme teemalla, että mihin ihmeessä verorahani käytetään. Nyt neljä vuotta kokeneempana tietoni on lisääntynyt huomattavasti. Olen neljä vuotta ollut tarkastuslautakunnan jäsenenä, joka on toiminut aitiopaikkana kunnan toimintoihin tutumiseen. Olen päässyt haastattelemaan kunnan ihmisiä kaikista henkilöstöryhmistä ja näin pystynyt luomaan kuvan kuntamme vahvuuksista sekä kehittämis- ja muutostarpeista. Virkamiesten tehtävänä on esitellä luottamusmiehille enemmän kuin yksi ainoa vaihtoehto päätettäväksi tulevista asioista. Valtuutettujen tulee tietää myös eri päätösten kustannusvaikutukset, ennen kuin asiasta lopullisesti päätetään valtuustossa. Valtuutettujen tehtävä on arvojensa pohjalta määrittää se mitä palveluista on valmis maksamaan. Kuluvan valtuustokauden ensimmäisessä valtuustoseminaarissa käsiteltiin kunnan talouden tasapainoittamissuunnitelmaa ja alustuksessa tuli esille, että kaikkia päätöksiä tulee pohtia uudelleen ja yhtään kiveä ei saa jättää kääntämättä, pyhiä lehmiä ei saa olla. Tämä on hyvä pitää mielessä. Taloudellisen tilanteen tai tarpeen muuttuessa jo tehtyjäkin päätöksiä on voitava muuttaa ja toteutettavien investointien ajankohtaa siirtää.

Kunnan tulee huolehtia lapsiperheiden palveluiden saavutettavuudesta. Lasten päivähoidon monipuolisuutta pitää kehittää. Tällä valtuustokaudella korotettiin yksityisen lastenhoidontuen kuntalisää. Tämä parantaa yksityisten perhepäivähoitajien asemaa ja antaa perheille lisää mahdollisuuksia hoitopaikan valintaan. Kangasalle on suunnitteilla myös yksityinen päiväkoti, joka monipuolistaa palveluntarjontaa ja vähentää kunnan rakennusinvestointeja. Koulujen ja päivähoidon palveluverkkoa tulee suunnitella pitäjänteisesti niin, että kasvavassa kunnassa on aina tilaa lapsille ja lapsiperheille.   

Menneisyydestä tulee oppia, tulevaisuutta pitää suunnitella ja muutos syntyy vain tekemällä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kangasala, Kokoomus, Syrjäläinen

Ryhmäpuhe, Kangasalan kunnan tilinpäätös 2011

Maanantai 11.6.2012 - Harri Syrjäläinen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat

Vuoden 2011 tilinpäätöksen osoittama ylijäämä on 5,4 milj . Tämä luo hyvää pohjaa tulevien vuosien haasteisiin. Oma pääoma on yli 100 milj €. Emme ole kriisikunta vaan voimme todeta olevamme vahva peruskunta. En kertaa kaikkia positiivisia tai negatiivisia lukuja vaan olen poiminut muutaman huomiota kaipaavan asian.

Palvelukeskuksille asetetut tavoitteet toteutuivat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Tavoitteisiin olisi hyvä lisätä mihin strategian kohtaan kyseisellä tavoitteella pyritään. Lisäksi olisi hyvä pohtia olisiko syytä tehdä tavoitteista tarkempia ja antaa tavoitteiden täyttämiselle takaraja. Joistain tavoitteista, voi myös kysyä, että ovatko ne liian helppoja?

Vaikka kuntakonsernilla on lainaa 3431 €/asukas, niin peruskunnan nettomääräinen lainan lisäys on saatu pysäytettyä. Nykyisen velkatason 1676 €/asukas pitäminen samalla tasolla tulee olemaan haasteellista tulevina vuosina mutta se on syytä pitää tavoitteena. Yhtälailla, kun julkisuudessa muistutetaan asuntolainojen korkotason noususta asuntovelallisia, niin meidän täytyy ottaa korkojen nousu huomioon myös kuntataloudessamme. Näin ollen investointien tulorahoitukseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Tasapainossa oleva kuntatalous vai hyvät palvelut? Näillä kahdella asialla on yksi yhteinen tekijä, kuntamme työntekijät. Omaan työhönsä motivoituneet, hyvin perehdytetyt ja koulutetut työntekijät ovat tärkeä osa kuntamme tulevaisuutta. Jotta pysymme vahvana peruskuntana, joka itse pystyy tuottamaan merkittävän määrän tarvitsemistaan palveluista. Yhdessä henkilökunnan kanssa sovitut tavoitteelliset mutta realistiset kehitys ja tuottavuustavoitteet ovat hyvä pohja säilyttää palveluiden taso myös tulevaisuudessa. Aktiivisella henkilöpolitiikalla pystymme vastaamaan siihen, että säilymme kilpailukyvyn palvelujen tuottamisessa.

Haluan kiittää ryhmämme puolesta kuntamme henkilöstölle vuoden 2011 työpanoksesta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kangasala, kokoomus, tilinpäätös 2011,

Ryhmäpuhe Kangasalan kunnan henkilöstökertomus 2011

Maanantai 11.6.2012 - Harri Syrjäläinen

Henkilöstökertomuksesta haluan nostaa esille kolme asiaa:

- Työtapaturmat

- Sairaspoissaolot

- Palkattomat vapaat

Työtapaturmien suorat korvaukset eivät ole merkittävät. Mutta yksikin euro on liikaa jos se on estettävissä työskentelytapoja muuttamalla tai uusilla apuvälineillä. Toivottavasti tulevaisuudessa pystyttäisiin arvioimaan työtapaturmien kokonaiskustannukset niin, että esimerkiksi mahdolliset sijaisten palkat olisivat mukana kustannuksissa. Riskikartoituksen, tehokkaan raportoinnin ja epäkohtiin nopeasti puuttumisen avulla on mahdollista luoda turvallisempaa työympäristöä.

Sairauspoissaolot. Positiivinen asia on, että varhaisen tuen käyttöönotto ja sairauspoissaolojen seuranta on otettu käyttöön. Lähiesimiehien koulutusta tulee jatkaa tämän asian tiimoilta ja heillä tulee olla selkeät mallit kuinka toimia esimerkiksi kiusaamis ja häirintätilanteissa. Tulevaisuudessa olisi hyvä nähdä

poissaoloista aiheutuva euromääräinen kustannus, joka pitää sisällään myös mahdollisten sijaisten palkat. Kustannusten esilletuonnilla näemme sen paljonko kunnaltamme menee rahaa sairauslomapalkkoihin ja sijaisten palkkakustannuksiin. Panostamalla työolosuhteisiin voi olla mahdollista säästää sairauspoissaolokustannuksissa. Joskus pitää kuluttaa rahaa, että saadaan säästöjä aikaiseksi.

Vapaaehtoiset palkattomat vapaat. Vapaista on saatu säästöä n. 340 000 €. Vuodessa palkattomia vapaapäiviä pidettiin yhteensä 3396 kpl. Tämä tarkoittaa, että keskimäärin 15,8 työntekijää on ollut poissa koko vuoden jos laskennallisena työpäivien määränä pidetään 215 päivää vuodessa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kangasala, kokoomus, henkilöstökertomus 2011

Tavase Oy:n osakepääoman korotus

Maanantai 9.1.2012 - Harri Syrjäläinen

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat

Olemme tänään päättämässä Tavase Oy:n osakepääoman korottamisesta. Valtuuston kokouksessa 12.12.2011 valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa osakepääoman korottamisen uudelleen valmistettavaksi. Luottamushenkilöiden saama tieto Tavase Oy:n taloudellisesta tilanteesta osakepääoman korottamisen yhteydessä oli puutteellista. Tämä ei anna hyvää kuvaa Tavase Oy:n hallinnosta eikä lisää luottamusta yhtiötä kohtaan. Luottamusta yhtiön toiminta ei saadusta kansalaispalautteesta päätellen voida katsoa yleiselläkään tasolla saaneen. Eikä tätä kasvavaa epäluottamusta vähennä nyt käsiteltävänä olevan päätöksen valmistelun yhteydessä esille tulleet ristiriitaisuudet ja epäselvyydet kerättävän osakepääoman käytöstä. Tavasen jatko tulee olennaisesti riippumaan teknisten tutkimusten ja lupaprosessien ohella yhtiön kyvystä ja halusta pitää toimintansa avoimena yhtiön osakaskuntien valtuustoille. Jatkossakin toivottavasti järjestettävät valtuuston iltakoulut ja muut tiedotustilaisuudet Tavasen toiminnasta tuleekin muuttaa huomattavasti enemmän talouspainotteisiksi kvartaalitodellisuutta mukaellen.

Valtuutetut saivat sähköpostilla uudelleenvalmistellun aineiston tiistaina 3.1.2012. Uudelleen valmistellussa aineistossa valtuutetut saivat lisätietoa Tampereen kaupungin konsernipankin myöntämän limiitin takauksesta. Edelleen tieto yhtiön taloudellisesta tilanteesta on epäselvä. Ainoa asiaa selvittävä tieto saadaan tilinpäätöstietona viimeistään kesäkuussa 2012. Tämä vastaus on ehkä jopa ylimielinen ja asenteellinen. Liitetiedoista ei myöskään käy ilmi riittävätkö Tavase Oy:n rahat toiminnan pyörittämiseen, jos osakepääoman korotuksesta saaduilla rahoilla maksetaan Tampereen konsernipankin myöntämä limiitti pois.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kangasala, kokoomus, tavase Oy

Omistajaohjaus ja konserniohjaus

Maanantai 9.1.2012 - Harri Syrjäläinen

Omistajaohjaus ja konserniohjaus

Tampereen kaupunginhallituksen päätöksestä hyväksyä Tavase Oy:n osakepääoman korottaminen kerrotaan Tampereen kaupungin verkkosivuilla, sitaatti alkaa ” Kaupunginhallitukselle raportoidaan omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti hankkeen etenemisestä ja kustannuksista säännöllisesti” sitaatti loppuu.

Konserniohjaus ja omistajaohjaus ovat olleet puheen tasolla koko valtuustokauden.  Vuoden 2010 tilinpäätöksessä sivulla 40 kunnanhallitus toteaa konsernivalvonnan järjestämisestä, sitaatti ”Kehitettävää on eniten toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurannassa, analysoinnissa ja raportoinnissa” sitaatti loppuu. Heikoimman arvosanan vuoden 2010 tilinpäätöksessä konsernivalvonnan järjestämisessä sai osakkuusyritysten esityslistojen ja pöytäkirjojen toimittamisesta konsernijohdolle. Samassa kappaleessa todetaan, että kunnanhallituksen hyväksymä Hyvä hallinto- ja johtamistapa Kangasalan kuntakonsernissa (Corporate Governance) –asiakirja edellyttää konserniyhtiöiltä ja –johdolta entistä tiiviimpää yhteistyötä. Tilinpäätöksessä 2009 sivun 46 yläreunassa on Strategisen johdon arviointikriteerinä mm. omistajaohjauksen toimivuus. Tavoitetasona on ollut omistajaohjaus käytössä. Toteutumisesta mainitaan: toteutunut talousarviossa esitetyllä tavalla.

Kunnanhallituksen on syytä tarkistaa ja tarkentaa nykyistä omistajaohjausta osakkuusyhtiöiden raportointitavasta ja tiheydestä jotta valmistelussa käytössä oleva- ja valtuustolle esiteltävä tieto on ajantasaista ja riittävää.

Vuoden 2012 hyväksytyssä talousarviossa kohdassa strategiset päämäärät, 7. kohta, sivu 5, todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa, sitaatti” Omistajaohjausta (mm. edustajien ohjeistamista) ja konsernivalvontaa kehitetään konserniohjeen laatimisella” sitaatti loppu.

Arvoisa puheenjohtaja, Kokoomusryhmä olettaa, että 2012 talousarviossa oleva maininta konserniohjeesta johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin vuoden 2012 aikana ja konserniohje saadaan valtuuston käsittelyyn vielä tämän vuoden aikana.

Harri Syrjäläinen

kok valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kangasala, kokoomus, omistajaohjaus, konserniohjaus

Ryhmäpuheenvuoro budjettikokous 2011

Maanantai 14.11.2011 - Harri Syrjäläinen

 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat!

 

Olemme tänään hyväksymässä talousarviota vuodelle 2012.  Taloudellinen tilanne on ollut tasaisen haastava jo pitemmän aikaa. Talouden kasvu tulee näillä näkymin jatkumaan matalana tulevinakin vuosina.

Maailmantalouden suhdanteisiin emme pysty vaikuttamaan, emmekä pysty merkittävästi vaikuttamaan Suomenkaan talouteen, joten on syytä keskittyä siihen mihin Kangasalan kunnan työntekijät, virkamiehet ja me luottamushenkilöt pystymme vaikuttamaan eli kuntaorganisaation tuottavuuden ja ketteryyden jatkuvaan parantamiseen.

Tuottavuuden parantamisen esimerkkinä meidän päättäjien tehtävänä on kannustaa ja antaa resursseja uusien palvelutuotantotapojen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Luovien ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan avointa, rohkeaa ja joskus jopa leikkisää mieltä. Kehittämisessä tarvitaan koko työyhteisön panosta. On kannustettava miettimään ja kokeilemaan uusia vaihtoehtoja toteuttaa palveluita, siitäkin huolimatta että jotkut ideat epäonnistuvat. Epäonnistumista ei pidä pelätä vaan käyttää opittu tieto hyödyksi uusissa hankkeissa.

Varhaiskasvatuksessa on Omppulan avoin varhaiskasvatustoiminta saanut paljon kiitosta. Tässä on yksi hyvä esimerkki siitä miten innovatiiviset kokeilut muuttuvat pysyviksi ja parantavat kuntalaisten palveluita.

Toisena esimerkkinä voisi käsitellä miten erikoissairaanhoitoa voitaisiin kotiuttaa omaan terveyskeskukseen. Olisiko mahdollista jaotella erikoissairaanhoidon palveluiden ostot niin, että voisimmekin hoitaa tietyn osa-alueen palkkaamalla siihen erikoislääkärin. Tällä tavalla palvelut olisivat lähellä kuntalaista kustannustehokkaasti. Tämän tyyppisiin innovativisiin ratkaisuihin kannustamme viranhaltioita. Kokeilua terveyskioskista odotamme myös innolla.

Prosesseissa, toimintatavoissa ja johtamisessa on aina parantamisen varaa. Palvelukeskusten välisessä yhteistyössä kannattaisi panostaa henkilöstön yhteiskäytön lisäämiseen. Strategisen johdon tavoitteena on ollut useamman vuoden ajan toiminnallisten prosessien toteutus. Toivottavasti tässä kohtaa voidaan todeta, että hyvin suunniteltu on puoliksi toteutettu.  

Investointimenot nousevat vuoden 2010 tilinpäätöksen 7,5 miljoonaan verrattuna kolmin kertaiseksi ja suunnitelmakaudella jopa viisin kertaiseksi. Investointien toteuttamiseksi on syytä etsiä myös vaihtoehtoisia rahoitusmalleja. Investointien toteutus tulorahoituksella ja lainalla vai elikaarimallilla? Kokoomuksen valtuustoryhmä kannustaa Oksan henkilökuntaa etsimään rohkeasti sopivia kohteita, jotka voitaisiin toteuttaa elinkaarimallin mukaisesti. Toivottavasti esimerkki tästä löytyy vuoden 2013 budjettista.

Seutuyhteistyössä ja seudullisissa hankkeissa on toimittava aktiivisesti jo hankkeiden alkuvaiheessa. Tiedon lisääminen luottamushenkilöille ja virkamiehille ei ole koskaan pahasta. Esimerkkinä tiedon tarpeesta luottamushenkilöille voisi käyttää seutuyhteistyötä toisen asteen koulutuksen järjestämiseksi. Seutuhallitus käsitteli vuonna 2008 käynnistetyn esiselvityksen toukokuussa 2009 ja päätti, että valmistelutyötä jatketaan. Kangasalan valtuustolle asiaa esiteltiin vasta syyskuussa 2011. Jälkikäteen voi pohtia, että olisiko kannattanut lukion kaavaa valmistellessa varata rakennuspaikka myös toisen asteen koulutusta varten?

Niille, joiden verenpaine nousee tätä jälkiviisastelua miettiessään, haluan huomauttaa, että meille on rakentumassa tasokas lukio, josta voimme olla ylpeitä. Lisäksi on pidettävä mielessä että uusia toimintatapoja etsittäessä on myös arvioitava jo tehtyjä ratkaisuja ja päätöksiä.

Arvoisa puheenjohtaja.

Elämään kuuluu, että mitään kehitystä ei tapahdu ilman yrittämistä ja monesti mikään ei muutu, ilman epäonnistumisesta saatua oppia. Epäonnistumisia ei siis pidä pelätä eikä sen takia kannata pelata varman päälle.Kangasalla on kaikki edellytykset olla paras paikka asua Pirkanmaalla. Tämä ei kuitenkaan onnistu ilman yhteistyötä. Haluamme Kokoomusryhmänä olla luomassa eteenpäin suuntaavaa politiikkaa. Toivomme johtajilta ja esimiehiltä joka tasolla rohkeaa ja avointa mieltä, jotta Kangasala löytää kärkipaikan uusien ideoiden toteuttajana.

Näillä sanoilla toivotan kaikille antoisaa kokouspäivää.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kangasala, kokoomus, ryhmäpuheenvuoro 2011, Harri Syrjäläinen

Keskustan rakentamisen uudelleenarviointi

Maanantai 8.3.2010 - Harri Syrjäläinen

ALOITE, KANGASALAN KUNNAN KESKUSTA-ALUEEN TOIMINTOJEN JA RAKENTAMISEN UUDELLEENARVIOINTI SEKÄ KEHITTÄMINEN

 

Valtuutettu Jorma Urkko teki seitsemän muun valtuutetun kanssa seuraavan valtuustoaloitteen:

 

”Olosuhteiden sekä talouden nopea muutos on omiaan edellyttämään kunnanvaltuustolta ja muilta toimielimiltä herkkyyttä ja kykyä ryhtyä arvioimaan ja myöskin priorisoimaan asioita ja hankkeita mihinkä niukkenevat talouden resurssit suunnataan. Tämä työskentely on jo käynnissä aiheuttaen eri asteista kipuilua ja tuskaa, niin kylillä, kuntalaisissa kuin kunnan henkilöstössäkin.

 

Kuntakeskukseen on juuri avattu uimahalli ja työn alla on komeaksi rakentuva kirjasto. Kumpikin toimii julkisella, - verorahoituksella. Olkoon näissä hankkeissa hupia ja yleishyvää toistaiseksi riittävästi. Keskustan rakentaminen komeaksi ja houkuttelevaksi, ei voi eikä saa aiheuttaa sitä, että muilta kyliltä vietäisiin kenties viimeinenkin palvelu ja toimintojen keskipiste. Vanhan haaskaaminen ja samalla uuden rakentaminen ei ehkä olekaan säästö. Myös uuden lukiorakennuksen yhteyteen on ehkä luontevaakin suunnitella niitä toimintoja joita aiemmin ajateltiin kuntakeskukseen.

 

Edelläolevaan viitaten, esitämme että keskusta-alueen toimintojen kehittäminen otetaan kunnassa pikaisesti uudelleenarvioinnin kohteeksi.”

 

Valtuusto 11.5.2009 § 93

 

Aloite merkitään pöytäkirjaan ja lähetetään valtuuston työjärjestyksen 5 pykälään perustuen kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

_______________

 

Kunnanjohtaja 13.5.2009

 

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen keskuksen valmisteltavaksi. Aloite tulee valmistella siten, että vastaus voidaan käsitellä valtuuston kokouksessa syyskuussa 2009.

 

Kunnanhallitus 18.5.2009 § 199

 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä kunnanjohtajan esityksen.

__________________

 

Kaavoitus 18.6.2009, ML

 

Kangasalan keskusta on lähes 30000 asukkaan kunnan henkinen ja toiminnallinen ydin. Kuntakeskustan kehittäminen on valtakunnallisten, seudullisten ja kunnan strategisten tavoitteiden mukaista.

 

Valtioneuvoston syksyllä 2008 tarkistamien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina.

 

Kaupunkiseudun rakennemallin tavoitteiden mukaan kaupunkiseudun keskusverkosto muodostetaan valtakunnanosakeskuksesta, kuntakeskuksista ja alakeskuksista. Keskustoja elävöitetään ja niiden vetovoimaisuutta kehitetään. Päivittäin käytettäviä kaupallisia palveluja ohjataan kaupunkien ja kuntien keskustoihin. Keskusta-asumisen tarjontaa lisätään ja keskustoihin sijoitetaan toimistoja.

 

Valtuuston hyväksymän kuntastrategian 2013 mukaan kunnan taajamarakenne pyritään pitämään tiiviinä ja tehokkaana ja keskustan asemaa yhdyskuntarakenteessa korostetaan. Tavoitteena on luoda edellytykset keskustan liiketilojen lisärakentamiselle sekä rakentaa uimahalli, kirjasto- ja kulttuuritilat. Tekeillä olevan kuntastrategia 2016 mukaan keskusta on elinvoimainen ja palveluiltaan monipuolinen. Keskusta on tehokkaan rakentamisen aluetta, ja täydennysrakentamisella aluetta tiivistetään. Keskustan edustavuuteen ja vetovoimaisuuteen kiinnitetään huomiota. Kunnan keskustassa on kuntalaisille tarjolla monipuolisia kulttuuri-, liikunta- ja liikepalveluita.

 

Samat strategiat tukevat myös kylien kehittämistä, maaseudun ja taajamien vuorovaikutusta ja yhdyskuntarakenteen hajautumisen hillitsemistä. Palveluiden järjestäminen hajanaiselle rakenteelle on ekologisesti ja taloudellisesti kestämätöntä. Sujuva arkielämän laatu voidaan taata vain taajama-alueilla, missä on edellytykset välttämättömien palveluiden ohella järjestää myös sellaisia palveluja, jotka lisäävät hyvinvointia ja elämän viihtyisyyttä.

 

Keskustan kehittämisen ohjaamiseksi laaditaan parhaillaan osayleiskaavaa, jonka tavoitteena on asutuksen tiivistäminen, liikenteen ja ulkoilu- ja virkistysreittien jäsennöinti sekä keskustan palveluiden vetovoiman turvaaminen. Samaan aikaan on käynnistetty ydinkeskustan asemakaavojen muuttaminen. Niiden tavoitteena on ympäristön laadun parantaminen sekä kaupallisten ja julkisten palveluiden ja asuntojen lisärakentamisen mahdollistaminen.

 

Keskustan kehittäminen, suunnittelu ja rakentaminen on jatkuva prosessi, joka ei pääty eikä keskeydy. Päinvastoin kuin asuinalueet, keskusta muuttuu jatkuvasti, ja suunnittelun ja panostusten avulla voidaan ohjata muutoksen suuntaa.

 

Kaavoitusarkkitehti 11.8.2009

 

Kaavoituslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle vastauksena aloitteeseen todettavaksi, että kuntakeskustan kehittämistä palvelujen, hallinnon ja kulttuurin keskuksena jatketaan määrätietoisesti.

 

Kaavoituslautakunta 18.8.2009 § 102

 

Kaavoituslautakunta hyväksyi kaavoitusarkkitehdin esityksen.

______________

 

Toimialan johtaja Ilkka, 24.8.2009

 

Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle.

 

Kunnanhallitus 24.8.2009 § 301

 

Kunnanhallitus hyväksyi toimialan johtajan esityksen.

______________

 

Tekninen keskus 8.2.2010, MI

 

Keskustakorttelia koskeva asemakaavan muutos hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 14.12.2009 § 180. Päätös on tullut lainvoimaiseksi. Käsittelyn yhteydessä toimialan johtaja Mikko Ilkka esitteli valtuustolle keskustakorttelin kehittämistä koskevaa yhteistyösopimusta kunnan ja Hartela Oy:n välillä. Lisäksi valtuutetuille postitettiin kokouksen jälkeen jäljennös sopimuksesta ja sen keskeisistä liiteasiakirjoista.

 

Toimialan johtaja Ilkka, 11.2.2010

 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoituslautakunnan 18.8.2009 § 102 tekemän esityksen ja ilmoittaa valtuustolle vastauksena aloitteeseen, että kuntakeskustan kehittämistä palvelujen, hallinnon ja kulttuurin keskuksena jatketaan määrätietoisesti.

 

Kunnanhallitus 15.2.2010 § 26

 

Kunnanhallitus hyväksyi toimialan johtajan esityksen.

______________

 

Valtuusto 8.3.2010 § 31

 

Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Jorma Urkko kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta valtuutettu Päivi Savolaisen kannattamana tehnyt seuraavan ponsiesityksen: ”Valtuusto edellyttää, että kunnanhallitus selvittää kulttuuritilojen tarpeessa tapahtuneet muutokset ja aiheettomat vaikutukset ja toimenpiteet keskustan rakentamisessa”

 

Puheenjohtajan selonteko hyväksyttiin.

 

Koska keskustelun kuluessa oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja totesi, että asian ratkaisemiseksi on suoritettava äänestys.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat valtuutettu Jorma Urkon ponsiesitystä, äänestävät jaa, ja ne jotka eivät kannata ponsiesitystä, äänestävät ei. Kättennostoäänestys.

 

Äänestysesitys ja äänestysmenettely hyväksyttiin.

 

Äänestyksen tulos: 23 jaa ääntä ja 20 ei ääntä.

 

Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena, että valtuusto oli hyväksynyt valtuutettu Jorma Urkon tekemän ponsiesityksen.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kangasala, kokoomus, kulttuuritalo

Valtuutettu Jorma Urkko teki seitsemän muun valtuutetun kanssa seuraavan valtuustoaloitteen:

Maanantai 11.5.2009 - Jorma Urkko

Olin allekirjoittamassa seitsemän muun kokoomuspoliitikon kanssa valtuustoaloitetta, jonka valtuutettu Jorma Urkko esitti:

 ”Olosuhteiden sekä talouden nopea muutos on omiaan edellyttämään kunnanvaltuustolta ja muilta toimielimiltä herkkyyttä ja kykyä ryhtyä arvioimaan ja myöskin priorisoimaan asioita ja hankkeita mihinkä niukkenevat talouden resurssit suunnataan. Tämä työskentely on jo käynnissä aiheuttaen eri asteista kipuilua ja tuskaa, niin kylillä, kuntalaisissa kuin kunnan henkilöstössäkin.

 Kuntakeskukseen on juuri avattu uimahalli ja työn alla on komeaksi rakentuva kirjasto. Kumpikin toimii julkisella, - verorahoituksella. Olkoon näissä hankkeissa hupia ja yleishyvää toistaiseksi riittävästi. Keskustan rakentaminen komeaksi ja houkuttelevaksi, ei voi eikä saa aiheuttaa sitä, että muilta kyliltä vietäisiin kenties viimeinenkin palvelu ja toimintojen keskipiste. Vanhan haaskaaminen ja samalla uuden rakentaminen ei ehkä olekaan säästö. Myös uuden lukiorakennuksen yhteyteen on ehkä luontevaakin suunnitella niitä toimintoja joita aiemmin ajateltiin kuntakeskukseen.

 Edelläolevaan viitaten, esitämme että keskusta-alueen toimintojen kehittäminen otetaan kunnassa pikaisesti uudelleenarvioinnin kohteeksi.”

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kangasala, kokoomus, kulttuuritalo